• Header HUT RI ke 70
  • Header HUT MA RI ke 70
  • Header Idul Fitri
  • Header1
  • Header2
video badilag

Pimpinan & Hakim

Drs. H. Moh. Thahir, SH, MH
Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH, MHum
Drs. H. Syazili Mathir, MH
M. Ridwan Siregar, SH
Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH
H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH
Drs. H. Pahlawan Harahap, SH, MA
Drs. H. Muzammil Ali, SH
Drs. H. Turiman, SH
Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution
Drs. H. Armia Jalil, SH, MH
Drs. H. M. Anshary MK, SH, MH
Hj. Enita R, SH
Drs. H. Busra, SH, MH
Drs. H. Yusuf Buchori, SH, M.SI
Drs. H. Jasiruddin, SH, M.SI
Drs. H. Aridi, SH, M.Si
Drs. H. Zulkifli Yus, MH
Drs. Idham Khalid, SH
Drs. H. Moh. Thahir, SH, MHKetua

Lokasi

Kebutuhan Anda

Hide Main content block

BERITA PTA MEDAN DAN PA SE SUMUT

Statistik Perkara

Pejabat & Pegawai

Drs. H. Syamsikar
H. Hilman Lubis, SH, MH
Amrani,SH,MM
Drs. Ali Mukti Daulay
H. Baharuddin Ahmad, SH, MH
Burhanuddin, SH, MH
Hj. Yafrita, SH
Hj. Ainul Mardiah, SH
Animar J, SH
Addelaida Rangkuti, SH
Hj. Nurlatifah Waruwu, SH.MH
Drs. H. Syofyan Sauri, SH
Drs. Abd. Hafizun, SH.MA
Dra. Zuhaira, SH
Syahbuddin Nasution, SH
Parluhutan, SH
Sagiran, S.Ag
Syarwani, SH
Ismail Usman, SH, MH
Khairuddin, SH
Maidah Arfia, SH, MM
Zulfikar Arif Rahman Purba, SH, MM
Muhammad Nasri, SH
Solehan
Kiman
Novi Andriyani, SE
Partiwi Rianti, SE
Siti Aisyah, SHI
Muhammad Syahrur Ramadhan, SH, MH
Syafriana, S.Kom
Saripah Rahmah, S.Kom
Sri Fitriati, S.Kom
M. Zaki Mubarok Panjaitan, S.HI
Drs. H. SyamsikarPanitera/Sekretaris

Translate

Komentar Terakhir

Contact PTA Medan

(061) 845 7461

 

Jam Kerja

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30
Jumat : 08.00 - 17.00


 

Connect with us: