1.

Drs. Kurthubi, M.H.

Panitera
196606291993031001

2.

Amrani, S.H., M.M.

Panitera Muda Banding
196503071994031005

3.

Syarwani, S.H.

Panitera Muda Hukum
197510271997032003

4.

Hj. Yafrita, S.H.

Panitera Pengganti
195907191981032002

5.

Maidah Arfia, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
196305031983032001

6.

Hj. Ainul Mardiah, S.H.

Panitera Pengganti
195807171981022004

7.

Addelaida Rangkuti, S.H.

Panitera Pengganti
197706041997032001

8.

Drs. Abdul Khalik, S.H.

Panitera Pengganti
196802071996031001

9.

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
196005181982032002

10.

Drs. Abd. Hafizun, S.H., M.A.

Panitera Pengganti
196406301993031003

11.

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.

Panitera Pengganti
196201091993031002

12.

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
197005291994032004

13.

Parluhutan, S.H.

Panitera Pengganti
196008011983031005

14.

Sagiran, S.Ag.

Panitera Pengganti
195811281991011001

15.

Drs. Ali Mukti Daulay

Panitera Pengganti
196212311994031032

16.

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
197702062002121005

17.

Dra. Rahdima

Panitera Pengganti
196708191994032002

18.

Jasman, S.H

Panitera Pengganti
196708011990021001

 • 968-s-syarif-mappiasse.jpg
 • 969-s-rafiuddin.jpg
 • 970-s-abdul-mannan-hasyim.jpg
 • 971-s-ahsin-abdul-hamid.jpg
 • 972-s-imaluddin.jpg
 • 973-s-zainal-arifin.jpg
 • 974-s-yunadi.jpg
 • 975-s-imron.jpg
 • 976-s-rokhanah.jpg
 • 977-s-zainullah.jpg
 • 978-s-nasri.png